Produkty firmy
[Celková charakteristika]  [Mzdy]  [Personalistika]  [Funkčná schéma]  [Postup implementácie]
[Legislatíva]  [Väzba na okolie]
Celková charakteristika
Popisované programové vybavenie je výsledkom postupného vývoja, kde rokmi osvedčené výpočtové postupy sú pravidelne dopĺňané o novú legislatívu a užívateľský komfort.

Parametrizovaný a pružný súbor programov pokrýva kompletnú agendu spracovania miezd pre rôzne typy organizácií s rozšírením o sledovanie personálnych údajov. Funkčný model zovšeobecňuje všetky funkcie, zostavy a prepojenia, ktoré sa osvedčili u doterajších zákazníkov. Užívateľsky orientované obrazovky umožňujú jednoduchý a pritom efektívny zber údajov. Základné kmeňové údaje sa zavedú pri inštalácii systému a postupne sa môžu rozširovať o ďalšie doplňujúce údaje - spolu až 300 rôznych údajov o každom zamestnancovi.

Obrazovky mzdového, personálneho, prípadne oddelenia ekonomiky práce predstavujú rôzne pohľady na spoločnú dátovu základňu, pričom je možné rôzne definovať prístupové práva:
 • funkčne - sprístupnenie vyčleneného okruhu údajov a funkcií podľa typu užívateľa (mzdár, personalista, majster ...)
 • oblastne - skupiny pracovníkov podľa výplatných okruhov alebo prevádzkových jednotiek, napr. v prípade viacerých mzdárok každá pracuje len so "svojimi" pracovníkmi
Mzdy
 • rôzne mzdové sústavy, pracovnoprávne vzťahy, úväzky
 • nerovnomerné rozvrhy pracovnej doby
 • nemocenské dávky - výpočet priemerov, pokračujúca nemoc, sledovanie podpornej doby, nemoc v ochrannej dobe, pracovný úraz ...
 • rodinné prídavky - od potvrdenia o príjme až po prepočty pri zmene vekovej kategórie detí
 • sledovanie čerpania dovolenky s krátením pre nekonanie práce, absenciu, pri výstupe
 • odvody za zdravých, ZPS, študentov, dôchodcov ...
 • vedenie evidenčných a mzdových listov
 • doplnkové dôchodkové sporenie
 • prevody miezd na osobné účty
 • sledovanie miezd na zákazky
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň, potvrdenie o zdaniteľnom príjme
Personalistika
 • nástupy, výstupy, pracovné zmluvy
 • vzdelanie (požadované, dosiahnuté, časový prehľad)
 • prebiehajúce štúdium (škola, odbor, začiatok, predpokladané ukončenie, finančný záväzok zamestnanca ...)
 • špecifikácia nákladov na pracovníka v časovom slede (kurzy, školné ...)
 • odborná spôsobilosť (osvedčenia s dobou platnosti, absolvované kurzy, plánované preškolenia ...)
 • lekárske prehliadky (absolvované, plánované, spôsobilosť)
 • predchádzajúce zamestnania v časovom slede
Funkčná schéma
 • prehľadná evidencia pracovných miest a ich charakteristík, počnúc základnými údajmi kde sa spája evidované pracovné miesto s konkrétnym zamestnancom, až po detailné informácie o plánovaných a skutočných hodnotách
 • popis pracovnej činnosti, kompetencie a zodpovednosť, kritériá pre výkon povolania (plán a skutočnosť), sledovanie nákladov
 • hierarchický strom - "pavúk" - ako závislý zoznam všetkých pracovných miest, ktoré definujú funkčnú schému vo firme, obsahuje všetky pracovné miesta, zároveň znázorňuje vzťahy medzi nimi.
Postup implementácie
 • analýza špecifických potrieb užívateľa
 • vygenerovanie aplikácie "na mieru"
 • prípadný prevod starších dát
 • inštalácia programového vybavenia (s reálnymi dátami)
 • zaškolenie užívateľov
 • autorský dozor pri prvom výpočte
 • hot-line, konzultácie u zákazníka
Legislatíva
Programové vybavenie plne vyhovuje platným zákonom spôsobom výpočtu aj prehľadným vedením evidencie. Nakoľko legislatíva v oblasti miezd sa neustále vyvíja, všetkým našim zákazníkom poskytujeme legislatívny update. Užívatelia nie sú nútení sledovať zákonné úpravy, pretože v prípade zmeny automaticky dostávajú novú verziu s popisom úprav a odvolávkami na príslušné zákonné ustanovenia.

Väzba na okolie
 • systém je otvorený pre export a import údajov v rôznych formátoch
 • väzba na dochádzkové a stravovacie systémy
 • preberanie mzdových údajov zo systémov riadenia výroby
 • prevod údajov do finančného účtovníctva
 • podpora bezdokladového styku s peňažnými ústavmi a doplnkovými dôchodkovými poisťovňami
 • štatistické výstupy v elektronickej podobe (ISCP, ŠDMZ …)
 • elektronické odvody – zdravotné aj sociálne poistenie